سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید جعفرآقایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی و تعیین مناسب ترین تر اکم کاشت ارقام در دست معرفی تابلادیلا و B-557 آزمایشی با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بصورت فا کتوریل اجرا گردید که در آن سه فاصله بوته روی ردیف کاشت ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ سانتی متر بعنوان فا کتور اول و سه رقم تابلادیلا ، B-557 ، ورامین (شاهد) بعنوان فاکتور دوم و فاصله بین ردیف ها ۷۰ سانتی درنظر گرفته شد . هر پلات شامل چهار خط ۶ متر به مساحت ۱۶/۸ مترمربع درنظر گرفته شد. نتایج این بررسی نشان داد که فاصله ردیف روی عملکرد چین اول و دوم و کل دو چین،متوسط وزن ده غوزه، تعداد غوزه در بوته و تعداد بوته سبز شده بی تاثیر بوده و تنها ارتفاع گیاه معنی دار گردیده است . همچنین رقم بر عملکرد چین اول و ارتفاع گیاه تاثیر معنی دار داشته ولی بر عملکرد چین دوم ، کل دو چین، متوسط وزن ده غوزه تعداد غوزه در بوته و تعداد بوته سبز شده بی تاثیر بوده است . همچنین بررسیها نشان داد که رقم B-557 در فاصله ردیف ۱۵ سانتی متر نسبت به سایر ارقام در تیمار های دیگر زودرس تر بوده است.