سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحسن قدسی پور – دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قره پتیان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید گوهری صدر – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، معاونت برنامه ریزی سازمان توان
پیمان کریمی فرد – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، معاونت برنامه ریزی سازمان توان

چکیده:

به منظور تأمین بار رو به رشد شبکه سراسری در سالهای آینده، احداث نیروگاههای حرارتی ضروری است . در این راستا تعیین ترکیب بهینه نیروگاههای حرارتی اعم از گازی، بخاری و سیکل ترکیبی از اهمیت بسزایی برخوردار است . در حال حاضر روش مطالعه برنامه ریزی تولی در سازمان توانیر بر مبنای بهینه نمودن تابع هدف تک معیاره هزینه برای آرایشهای مختلف نیروگاهی با استفاده از نرم افزار WASP است . در این مقاله، برای اولین بار تعیین ترکیب بهینه نیروگاههای حرارتی بصورت یک مسئله تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ۱ مدلسازی شده که در آن ۸ معیار در نظر گرفته شده است . سپس با استفاده از روش تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با برنامه ریزی خطی (AHP-LP)2 و استفاده از نرم افزارهای Expert Choice و Lindo وزن نهایی هر یک از سه نوع نیروگاه حرارتی و نهایتاً ظرفیت بهینه آنها محاسبه و تعیینگردیده است . در انتها بر روی معیار هزینه بهره برداری و سرمایه گذاری لازم جهت احداث نیروگاه بعنوان مهمترین معیار این مدل، تحلیل حساسیت ۳ انجام گرفته است . نتایج نشانگر اولویت و ترجیح احداث نیروگاههای گازی در درجه اول و سپس بخاری و نهایتاً سیکل ترکیبی در مراتب بعدی می باشد که هماهنگی کامل با نتایج مطالعات گروه برنامه ریزی تولید سازمان توانیر دارد . چند معیاره بودن تابع هدف، امکان انجام تحلیل حساسیت بر روی وزن معیارها و بررسی توامان معیارهای کمی و کیفی در بهینه سازی تابع هدف از جمله ویژگیهای روش پیشنهاد شده نسبت به روش متداول فعلی می باشد .