سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حبیب ا… میرزایی‌ – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرتضی ملک یارند – عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی کشاورزی امام خمیتی(ره)
مهناز رضایی – فارغ التحصیل صنایع غذایی

چکیده:

شکل ظاهری گوجه فرنگی های مورد استفاده در تهیه برگه و نیز حفظ رنگ برگه های در طی نگهداری در انبار حائز اهمیت می باشد. از این رو ,به منظور بررسی برخی ویزگی های فیزیکو شیمیایی پنج رقم مختلف گوجه فرنگی (کورال,ریو گراند,پتوارلی,نور وپامپیرو) را مورد بررسی قرار دادیم. و نتیجه بررسی ها نشان داد که بین میانگین اسیدیته و نیز میانگین نسبت طول به قطر انواع گوجه فرنگی ها در سطح اطمینان پنج در صد اختلاف معنی دار وجود دارد و رقم ریوگراند با میانگین نسبت طول به قطر معادل ۳۶۶/۱ از وضعیت مطلوب تری برخوردار می باشد. به منظور تعیین مناسب ترین رقم گوجه فرنگی برای تولید برگه آزمون ارزیابی حسی از نوع امتیاز دهی انجام گردید.نتیجه بررسی ها نشان داد بین میانگین امتیاز برگه های گوجه فرنگی از نظر طعم,رنگ,ابعاد ظاهری و پذیرش کلی در سطح اطمینان پنج درصد اختلاف معنی دار وجود داشته و از نظر پذیرش کلی ,آزمون کنندگان بیشترین امتیاز را به برگه های گوجه فرنگی رقم ریو گراند دادند. لذا رقم ریوگراند دادند.لذا,رقم ریو گراند از نظر خصوصیات حسی مناسب ترین رقم برای تهیه برگهانتخاب گردید. به منظور بررسی اثر غلظت دی اکسید گوگرد بر کیفیت طعم و رنگ,برگه های گوجه فرنگی حاصل از رقم ریو گراند به مدت ۶ ماه در دمای C5 انبار گردیده و هر ۴۵ روز یکبار مورد آزمون ارزیابی حسی به روش امتیاز دهی قرار گرفت. نتیجه بررسی نشان داد بین میانگین امتیازهای داده شده از سوی آزمون کنندگان هم از نظر رتگ در سطح اطمینان پنج درصد تفاوت معنیداری وجود دارد. در ارزیابی طعم و رنگ,نمونه های شاهد,کمترین امتیاز را کسب کردند. افزایش غلظت SO2 اثر منفی روی طعم و اثر مثبت روی رنگ برگه ها دارد.