سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید زارع ابیانه – استادیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
عادل قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سین
محمود احمدی – کارشناس بخش آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده:

به منظور برنامه ریزی و مدیریت صحیح و اتخاذ تصمی های مناسب در هر مقطع از زمان نسبت به مسائل و مشکلات پیچیده آب، اولین و مهمترین قدم تعیین نیاز ابی گیاه است. در این تحقیق به منظور تعیین نیاز ابی گیاه مرجع از یک دستگاه لایسیمتر زهکش دار استفاده شد. میانگین ماهانه تبخیر و تعرق چمن از اردیبهشت لغایت آبان ماه طی ۵ سال اجرای آزمایشبه ترتیب ۴/۸، ۶/۴، ۶/۹، ۷/۴، ۵/۸، ۴/۳، ۲/۴ بود. گروه های مختلفی از روابط تجربی برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن مورد آزمون قرار گرفتند. روش ها شامل روش های ترکیبی، دمایی، تشعشعی، تشت تبخیر و رطوبتی بودند. مناسب ترین روش تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل چمن برای منطقه همدان از بین چهارده روش تجربی و تئوری به ترتیب روش بلانی کریدل، ترک بودند. روش های تشت تبخیر و پنمنفائو در سطحی برابر و روش های تشعشع و پنمن نیز در سطحی مساوی به ترتیب اولویت های بعدی براوردهای مناسب بودند.