سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهره ور – کارشناس ارشد تحقیقات شرکت زراعی دشت ناز
حمیدرضا مسلمی کبریا – کارشناس تحقیقات شرکت زراعی دشت ناز
محمدعلی بهمنیار – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران

چکیده:

در بسیاری ازموارد امکان کوددهی از طریق خاک میسر نمی باشد. برای بهینه سازی مصرف کود و جلوگیری از آلودگی آبهای زیر زمینی محلول پاشی برگ عناصر غذایی توصیه می گردد (۲). شیوه و زمان مصرف کود باید به گونه ای باشد که گیاه کاشته شده در مراحل مختلف رشد، عرضه مداومی از عناصر غذایی منطبق با نیازش در اختیار داشته باشد (۳). بعلاوه پیدا کردن روش مناسبی از نظر اقتصادی، ارتقاء کیفی و افزایش عملکرد در مزارع گندم از اولویت خاصی برخوردار است(۱). در این خصوص آزمایشات متعددی در رابطه با محلول پاشی عناصر غذایی مختلف و اثر آنها بر عملکرد کمی و کیفی گندم صورت گرفته است. گزارشات مختلف نشان داده است که مصرف روی به روش محلول پاشی موجب افزایش عملکرد و غلظت روی در دانهگردیده است (۵). کاربرد بر به روش محلول پاشی، عملکرد گندم آبی را ۲۰ درصداستفاده از ازت را ۱۳/۹ درصد افزایش داده است (۷). همچنین محلول پاشی سولفات منگنز عملکرد گندم را نسبت به شاهد به مقدار ۱/۶ تا ۲/۴ تن در هکتار افزایش داد (۶). محلول پاشی مس درمرحله ساقه رفتن گندم منجر به افزایش عملکرد حدود ۰/۴۵ تا ۰/۹ تن در هکتار شده است (۴). هدف از انجام این آزمایش تعیین مناسب ترین زمان محلول پاشی کود کامل (mel spray) جهت حصول رشد و عملکرد مطلوب می باشد.