سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدتقی شامل رستمی – معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
عبدالغفور قلی زاده – محقق بخش آگرونومی و خاکشناسی مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش

چکیده:

عدم سر برگ زنی (هرس) بر روی نشا های تولیدی در خزانه های شناور به لحاظ اینکه این نشا ها همواره در آب قرار دارند ، سبب تولید نشا های ضعیف ، لاغر، دوکی شکل، ترد و آ بکی شده و کیفیت این نشا ها از نشاهای تولیدی خزانه های آزاد پایین تر خواهد شد . بنابراین عمل هرس در این خزانه ها در چند مرحله انجام می گیرد. لیکن اولین زمان و ارتفاع مناسب هرس یعنی قطع برگ ها ی انتهایی بسیار مهم می باشد. برای مشخص شدن ارتفاع مناسب به هنگام اولین مرحله هرس و شدت آن ، این طرح با ٩ تیمار در ٤ تکرار بصورت آزمایش فا کتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در دو سال (۸۳-۱۳۸۲) در گلخانه خزانه شناور مر کز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش اجرا شد . فا کتور A ، (ارتفاع نشاء در زمان هرس ) شامل ٣ سطح ۳، ۵، و ۷ سانتی متر تا محل جوانه انتهایی و فا کتور B (شدت هرس ) شامل ٣ سطح ۱/۳، ۱/۲ و ۲/۳ قطع نو ک برگ بود . تجزیه مرکب نتایج دو سال در خزانه نشان داد که مناسب ترین زمان برای انجام هرس در ارتفاع ٣ و ٥ سانتی متری نشاء توتون بوده و حد اکثر می بایست ۱/۲ برگ ها ی بالایی نشاء حذف گردند.