سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اصغر فلاح – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تهران
محمود زبیری – استاد دانشگاه تهران
محمدحسین جزیره ای – مشاور منابع طبیعی
محمدرضا مروی مهاجر – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور تعیین حداقل سطح ناهمسالی درتوده های طبیعی راش چهار مقاله برای مطالعه انتخاب شد در انتخاب مناطق سعی گردید که توده های راش آن حتی الامکان دست نخورده بوده و یا دارای حداقل دست خوردگی باشند مناطق موردمطالعه عبارتند از : بخش گرازبن واقع در جنگل اموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران بخش ۲ سنگده واقع در حوزه شرکت چوب فریم سری ۲ شصت کلاته واقع در جنگل اموزشی و پژوهشی دانشگاه گرگان و سری ۱ لنگا واقع در منطقه کلاردشت در توده های راش سه منطقه اول چهار قطعه نمونه و درمنطقه لنگا دو قطعه نمونه یک هکتاری به شکل مربع به روش نمونه برداری انتخابی selective sampling اندازه گیری شد لازم به یاداوری است که هرقطعه نمونه خود از چهار قطعه نمونه متداخل و متحدالمرکز به سطوح ۲۵ ، ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ ار تشکیل می شد قطعات نمونه در قسمتهایی از توده های راش پیاده شد که به نظر می رسید در تمام طبقات قطری و اشکوبهای ارتفاعی درخت موجود است. دو مشخصه تعداد و حجم در هکتار برحسب طبقات قطری برای سطوح ۲۵ ، ۵۰ و ۷۵ ار در هر منطقه محاسبه شد و با مقادیر بدست امده در سطح ۱۰۰ ار ۱ هکتار مقایسه شد.