سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا رمضانی مقدم – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
اسلام مجیدی هروان – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی‐ کرج
مهدی عزیزی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
سید ابوالقاسم محمدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور تعیین شاخص انتخاب برای ارقام تتراپلوئید پنبه درشرایط تنش شوری ١٨ ژنوتیپ از دو گونه زراعی G. barbadense,Gossypium hirsutum و در قالب دو طرح بلوک های کامل تصادفی مجزا (در شرایط تنش شوری و شر ایط غیر تنش ) در دو سال ٨١ و ٨٢ کشت گردیده و مورد ارزیابی قرار گرفتند . از ضرایب همبستگی ساده ، رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت برای تجزیه داد ه ها استفاده شد . ضرایب همبستگی عمل کرد با تعداد بوته در کرت مثبت و بسیار معنی دار و با ارتفاع بوته منفی و بسیار معن ی دار گردید . در مدل بدست آمده از رگرسیون گام به گام ٤ متغیر مستقل ٩٤ درصد از تغییرات عمل کرد را توجیه نموده و در نتایج حاصل از تجزیه علیت بیشترین اثرات مستقیم مربوط به کشش الیاف ، تعداد شاخه زایا و طول بلند ترین شاخه رویا بر عمل کرد و با استفاده از شاخص های تحمل تنش ارقام کرما و ٤٣٣٤٧ متحمل ترین ارقام شناسایی شدند.