سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا رمضانی مقدم – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
اسلام مجیدی هروان – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی‐ کرج
مهدی عزیزی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی‐ کرج
سید ابوالقاسم محمدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور تعیین شاخص انتخاب برای دو گونه دیپلوئید زراعی پنبه درشرایط تنش شوری ١٠ نمونه از دو گونه دیپلوئید G.arboreum,Gossypium herbaceum در قالب دو طرح بلوک های کامل تصادفی (در شرایط تنش شوری و در شر ایط غیر تنش ) در دو سال ٨١ و ٨٢ کشت گردیده و مورد ارزیابی قرار گرفتند . از ضرایب همبستگی ساده ، رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت برای تجزیه داد ه ها استفاده شد . ضرایب همبستگی عمل کرد با تعداد بوته در کرت مثبت و بسیار معنی دار و با میزان پرولین مثبت و معنی دار گردید . در مدل بدست آمده از رگرسیون گام به گام ٦ متغیر مستقل بیش از ٩٩ در صد تغییرات عمل کرد را توجیه نمودند . نتایج حاصل از تجزیه علیت حا کیاز اثر مستقیم و معنی دار میزان پرولین و ضریب میکرونر بر عملک رد بود. و با استفاده از شاخص های تحمل تنش ارقام آریا و سرخه سمنان متحمل ترین ارقام شناسایی شدند.