سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا ابراهیمی – دانشجوی دکتری رشته خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی همایی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم واشقانی فراهانی – دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بخش کشاورزی نزدیک به سه چهارم کل آبهای قابل مصرف جهان را به خود اختصاص داده است. بنابراین، افزایش بازده آبیاری، اعمال مدیریت صحیح و به کارگیری شیوه های کارآمد به منظور نگهداشت آب کافی در خاک برای بهر هبرداری بهینه از منابع محدود آب ضروری می باشد. یکی از این راهبرد ها، استفاده از پلیمرهای ابرجاذب در خاک میباشد که هم اکنون کاربردی فراگیر یافته است. پلیمرهای سوپر جاذب قابلیت جذب مقادیر زیادی آب و مواد غذایی را دارند و افزون بر تأمین بهین? آب مصرفی گیاهان، از کمترین هدرروی بوسیله تبخیر و آبشویی برخوردارند. بنابراین، بررسی رفتار این مواد در خاک، به ویژه در چرخه های متوالی خشک و تر شدن ضروری می باشد. هدف از این پژوهش،?? تعیین بهترین مدل پارامتریک برآورد ویژگیهای هیدرولیکی ترکیب خاک- پلیمر با استفاده از دو سوپرجاذب طراوت A-100 و طراوت A-200 طی تناوب های مکرر تر و خشک شدن بود. به این منظور، این دو پلیمر در دو نوع خاک لوم و رسی در تیمارهایی شامل ۰، ۰٫۲۵ ، ۰٫۵۰، ۰٫۷۵ و ۱ گرم پلیمر در کیلوگرم خاک با سه تکرار به کار گرفته شد. میزان آب خاک برای هر تیمار در فشارهای ۰، ۳۰۰، ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰، ۱۵۰۰۰، کیلوپاسکال اندازه گیری شد. سپس، منحنی های رطوبتی برای هر نمونه خاک- پلیمر بدست آمد. نمونه ها در آون خشک و دوباره مرطوب گردیدند. این روند ۵ بار تکرار شد و منحنی های رطوبتی مربوطه برای تمام دوره ها ثبت گردید