سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد واعظیان – دانشگاه صنعتی شاهرود-کارشناس ارشد اکتشافات معدن
حمید آقاجانی – دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشجوی دکتری اکتشاف معدن

چکیده:

هدف از بررسی های اکتشافی ناحیه ای، تعیین نواحی است که باید به منظور کشف توده های کان ساری تحت پوشش عملیات اکتشافی تفصیلی قرار گیرند. در بررسی رسوبات آبراهه ای مذکور تعداد ۲۱۳ نمونه در محدوده برگه هزارکانیان برداشته شد. برای تعیین مقادیر آنومالی عناصر و به منظور استفاده از فیلترهای فضایی با آمارپایا، داده های حاصل از آنالیز شیمیایی مورد پردازش قرار گرفت. برای رسم نقشه آنومالی ناحیه ای کل محوده به صورت شبکه منظم تبدیل و مقادیر گره ای تخمین زده شد. در این تحقیق از روش فیلتر فضایی حصاری جهت حذف زمینه و بارز نمودن مناطق آنومال استفاده نمودیم. نتایج بدست آمده از عمل فیلتر کردن میزان تغییرات و نواحی تمرکز عنصر طلا را مشخص نمود که توجه به پراژنز بودن آن عناصر آرسینک و آنتیموان همخوانی بالایی بین آنومالی آنها نیز موجود بود و بر این اساس محدوده اطراف روستای تازه آباد گلانه برای ادامه فعالیت های اکتشافی جهت عنصر طلا پیشنهاد گردید.