سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری – عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
همت سلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی، دانشگاه شهید بهشتی
محمد هادی داوودی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
میرمسعود خیرخواه زرکش – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

با توجه به اینکه زمان وقوع بارش و جریانات سطحی در اکثر مناطق کشور با زمان نیاز آبی بخش کشاورزی تطابق ندارد، لذا مهار نمودن سیلابها و جریانات زیرسطحی در مناطق مذکور دارای اهمیت زیادی میباشد . احداث سدهای زیرزمینی در مسیلهای مناطق کوهستانی از جمله راهکارهای مناسب جهت تامین و توسعه منابع آبی میباشد . تصمیمگیری در انتخاب مکانهای مناسب احداث سد
زیرزمینی با در نظر گرفتن اینکه عوامل زیادی در این انتخاب باید در نظر گرفته شوند، کار دشواری میباشد . این پیچیدگی ناشی از تفاوت میزان دقت و کیفیت دادههای مورد نیاز برای تصمیمگیری میباشد . همچنین میزان اهمیت و وزن دادهها با یکدیگر متفاوت می – باشد . بررسی و تعیین این عوامل در عرصهها با استفاده از روشهای سنتی نیز بسیار پرهزینه میباشد . در نتیجه توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری (DSS) به منظور بررسی و تعیین معیارها و شناسایی محلهای مناسب احداث سدهای زیر زمینی ضروری میباشد . در این تحقیق ضمن معرفی سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری به عنوان ابزاری توانمند جهت کمک به تصمیمگیرندگان در انتخاب راهکار مناسب برای حل مسائل و مشکلات، یک سیستم DSS جهت استفاده در مکانیابی سدهای زیرزمینی معرفی میگردد .