سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیاوش فلاح علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
دکتر محمود صبوحی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

آلودگی آب مسئلهای است که در بسیاری از مناطقی که دارای فعالیتهای عمده کشاورزی و دامپروری هستند، بیشتر به صورت آلودگی نیترات مشاهده میشود. با توجه به منابع بالقوه آلودگی آب در شهرستان زابل، خطرات آلودگی آب شرب برای سلامتی و نیز فقدان آگاهی در زمینه منافع حاصل از ارتقاء کیفیت آب، از روش اولویتبندی «مقایساتدوبهدوی فازی» برای تعیین ارزش منافع بهبود کیفیت آب شرب استفاده شد. بر اساس نتایج بهدست آمده، ارزش این منافع حدود۳۶/۴-۰۷/۲ میلیون ریال در سال برای هر خانوار برآورد شد. با توجه به حدود ۲۵ هزار خانوار این شهر، منافع کل بهبود کیفیت آب شرب ۹۸/۱۰۸-۷۲/۵۱ میلیارد ریال در سال خواهد بود. لذا ، سیاستهایی که بهبود کیفیت آب را هدف قرار می دهند توصیه می شود.