سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نگار فتحی –
دکتر فریدون رادمنش –
دکتر غلامعباس بارانی –

چکیده:

این تحقیق برای بررسی منحنی های شدت-مدت-فراوانی(IDF)درایستگاه ایدنک واقع در حوزه ابریز رود مارون به مساحت۲۷۴۷کیلومترمربع که در جنوب غربی ایران واقع گردیده است ٬صورت گرفته است.بارندگی های بدست امده از این ایستگاه در یک دوره آماری ۲۲ساله و از سال آبی ۶۱-۱۳۶۰ لغایت ۸۱-۱۳۸۰ جمع اوری٬ تجزیه و تحلیل و مورد ارزیابی قرار گرفت. در تهیه این منحنی هااز۲۱۷رگبار استفاده شده است و ضمن استخراج شدت های این بارندگی ها٬ شدت هایی با تداوم معین انتخاب گردید.ابن تداوم هایک باربرای ۲۵/۰ ۵٬ / ۰ ٬ ۷۵ /۰ ٬ ۱ ٬۵/۱٬۲ ٬٬۳ ۴ ٬ ۵ ٬۶ ٬۸ ٬۹ ٬٬۱۲۱۵ ٬ ۱۸ ٬ ٬۲۱۲۴ ساعت و بار دیگر برای ۲۵/۰ ۵٬ / ۰ ٬ ۷۵ /۰ ٬ ۱ ٬۵ /۱ ٬۲٬۳ ۴ ٬ ۵ ٬۶ ٬ ساعت محاسبه گردید.سپس مدل SMADAبه عنوان ابزاری برای انجام محاسبات مربوط به تعیین منحنی های شدت-مدت-فراوانی و برای دوره برگشت معین انتخاب شد.در این بررسی برای هر دوره برگشت یک معادله بدست امد و در صد معنی دار بودن انها تعیین گردید.مقایسه نتایج بدست امده ،نشان داد که با افزایش دوره برگشت، شدت بارندگی نیز افزایش می یابد.با توجه به ضر ایب همبستگی بدست آمده در دوره برگشت های مختلف و سطح معنی دار بودن قابل قبول می توان منحنی هایIDFبدست امده را برای این منطقه توصیه کرد.