سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منوچهر یزدانی راد – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، مهندسی شیمی
حسن پهلوانزاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، مهندسی شیمی
علیرضا بصیری – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، مهندسی شیمی

چکیده:

قرنها است که ایران از نظر تولید بادام در جهان بدون رقیب بوده است، با ورود رقبای جدید در تجارت بینالمللی بادام ، در صورت عدم وجود کیفیت مناسب در این محصول نمیتوان با آنان رقابت نمود. برای افزایش کیفیت بادام بایستی در خشک- کردن و نگهداری آن در انبارها دقت لازم انجام شود. در این تحقیق منحنیهای همدمای جذب مغز و پودر بادام در دماهای ۷۵ تعیین شدند، که با پدیده oC ٧٥ و همچنین منحنیهای تعادلی دفع پودر بادام در دماهای ۳۰ و ۵۵ درجه سانتگیراد و ،۳۰،۱۵ پسماند همراه بود. جهت ارائه مدل ریاضی مناسب برای توضیح رفتار تعادلی رطوبت بادام مدلهای بت، گب، اسمیت، ازوین، هالسی و هندرسون مورد بررسی قرار گرفتند که از میان آنها مدل گب نسبتاً با دادههای آزمایشگاهی بهترین برازش را نشان داد، همچنین ضرائب ثابت این مدل به صورت تابعی از دما بدست آمد. با استفاده از رابطه ترمودینامیکی کلازیوس- کلاپیرون گرمای ایزواستریک برای حالت جذب و دفع پودر بادام بر حسب مقدار رطوبت آن بدست آمد.