سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عمیدالدین نورعلیشاهی – دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی- بخش مهندسی شیمی
حسن پهلوانزاده – دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی- بخش مهندسی شیمی
جعفر توفیقی داریان – دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی- بخش مهندسی شیمی

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی موضوع کنترل بهینه در رآکتور جفت شدن اکسایشی متان (OCM) می پردازد و هدف اصلی آن تعیین منحنی بهینه دما در این رآکتور میباشد، به طوریکه مقدار تولید اتیلن در آن ماکزیمم گردد. در این راستا رآکتوری با جریان قالبی و با بستر ثابت و کاتالیزورLa2O3/CaOدرنظر گرفته شد و یک طرح سینتیکی مناسب با مدل ملکولی برای واکنشهایموجود دراین فرآیند انتخاب گردید. بعد از تعریف تابع معیار، منحنی بهینه دما با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی پویا به روش کنترل بهینه خطی(PLCOCIDP) به دست آمد، و در نهایت عملکرد حاصل از اعمال منحنی دمای بهینه، با بهترین عملکردهمدمای رآکتور (بهترین عملکرد ایزوترم رآکتور) مقایسه گردید، و ملاحظه شد که با اعمال منحنی دمای بهینه مقدار تولید اتیلن افزایش قابل توجهی خواهد داشت (در حدود ۴۲ %) و اکسیژن در این حالت نسبت به حالت همدما زودتر به اتمام میرسد، همچنین منحنی بهینه دما به گونهای پیش میرود که مقدار دیاکسیدکربن نیز در طول رآکتور تا حد امکان مینیمم باشد.