سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین محمدی مشکول – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی سازه های آبی دانشگاه ارومیه
مجید منتصری – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

بهره برداری مناسب و بهینه سیستم مخازن (سدها) یکی از دغدغه های مهم متخصین و کارگزاران صنعت آب در نقاط مختلف دنیا به شمار می رود. د راکثریت سیستم مخازنذخیره دنیا، منحنی های کنترل بعنوان الگوی اصلی بهره برداری شناخته شده و بطورسنتی منحنی های کنترل بر اساس شبیه سازی سیستم مخازن ذخیره بازای داده های تاریخی جریان رودخانه ای و بدون اعمال شاخص های عملکرد سیستم انجام می پذیرد. استفاده از دادده های تاریخی بر این فرض استوار بوده که داده های تاریخی در طول دوره بهره برداری نیز تکرار خواهد شد. در صورتیکه در دوره بهره برداری امکان وقوع دوره خشکسالی شدیدتر از داده های تاریخیوجود خواهد داشت. در این مطالعه برای رفع دو نقیصه بالا از روش مونت کارلو استفاده شده است. بدین منظور دو سد مخزنیبوکان و مهاباد در استان آذربایجان غربی انتخاب و بازای داده های مصنوعی جریان رودخانه با استفاده از روش SPA اصالح شده و اعمال شاخص های عملکرد مخزن، شبیه سازی و منحنی فرمان استخراج گردیده است.