سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عاطفه همتی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا کمالی – استادیار دانشکدة فنی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه کرمان
هرمزد نقوی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

تعیین منحنی مشخصه رطوبتی خاک جهت مطالعه هر گونه سیستم غیراشباعی مانند سازه فروشویی ضروری است. این منحنی مشخصه نشان دهنده رابطه بین میزان رطوبت موجود در خاک و مکش م یباشد. میزان رطوبت موجود در خاک بر عملکرد سیال در نتیجه بر میزان بازیابی مس موثر است. مطالعات زیادی جهت اصلاح فرایند فروشویی توده ای و رفع نواقص موجود با استفاده از عامل رطوبت صورت گرفته است. لذا آگاهی از تغییرات رطوبت موجود در سازه جهت بررسی رفتار سیال و طراحی الگوی بهینه زهکشی الزامی م یباشد. در مطالعه صورت گرفته در سازه فروشویی مس سرچشمه، میزان رطوبت خاک در حالت استفاده از آب و اسید در مکش های مختلف با استفاده از دستگاه Pressure Plateتعیین گردید. با استفاده از نتایج حاصل از آنالیز دانه بندی و به کارگیری شبکه عصبی سلسلهمراتبیSchaap ضرایب هیدرولیکی خاک تخمین زده شد و در نهایت با در نظر گرفتن نتایج فوق، منحنی مشخصه ، رطوبتی خاک در دو حالت استفاده از آب و اسید رسم گردید. رفتار خاک در مقابل آب و اسید تفاوت اندکی نشان داد که ناشی از تأثیر ناچیز نوع سیال در مقایسه با خصوصیات بافتی خاک بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک م یباشد. در نهایت از بین روابط موجود جهت رسم منحنی مشخصه رطوبتی خاک، مدل van Genuchtenبر اساس تئوری Mualem تشخیص داده شد.