سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمانه حاجی مشهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

وضعیت بارش – رواناب و رابطه انها بر ساختار زیست محیطی نظیر حوزه های آبریز تاثیر گذار می باشد. در این راستا سعی شده است تا برآوردی از هیدروگراف خروجی و دبی اوج سیلابهای جاری ناشی از بارندگی به روش مدل موج سینماتیک و با استفاده از نرم افزار HEC-HMS در سطح حوزه آبریز به عمل آورده و نهایتا با استفاده از نرم افزار HEC-RAS منحنی دبی اشل متناظر با هر هیدروگراف خروجی ازحوزه را استخراج نمود. حوزه آبریز زیارت با مساحت ۹۸/۵km2 در جنوب شهر گرگان دارای پوششی غنی از منطقه جنگلی می باشد. با تهیه منحنی های (IDF) اینحوزه در ارتفاع ۱۵۰۰ متری، برای ۱۲ بارش مجزا با شدت مشخص از زمان تداوم ۰/۲۵ تا۱۰ ساعت، دبی اوج سیلاب ها با استفاده از مدل HEC-HMS برآورده گشته است. نتایج حاکی از این بوده است که این مدل برای حوزه آبریز زیارت، در مقایسه با روش های تجربی، برآورد خوبی از سیلاب ها به عمل می اورد. همچنین، از روی منحنی های دبی – اشل مشخص می شود که با افزایش شددت بارندگی در سطح حوزه، به ازای یک دبی مشخص، عمق آب نیز افزایش می یابد.