سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی رحیمی – استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد غلامی – استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
عاطفه پوراسداللهی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

نتایج حاصل از داده های آزمایش نشان داد که تاثیر زمان های اعمال تنش در مورد عملکرد بیولوژیک و دانه، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، تعداد و وزن سنبله و وزن سنبله معنی دار بود. بعلاوه شدت های مختلف تنش نیز بطور معنی داری صفات ذکر شده را تحت تاثیر قرار دادند. با افزایش شدت تنش مقادیر مربوط به هر صفت به میزان بیشتری کاهش یافت نتایج این بررسی نشان داد که روند تغییرات عملکرد بیولوژیک ، عملکرد دانه ، شاخص برداشت ، ارتفاع بوته، تعداد سنبله ، وزن سنبله و وزن هزار دانه در پاسخ به شدت های مختلف تنش خطی بود .در حالیکه صفاتی مانند شاخص برداشت و وزن هزار دانه در پاسخ به شدت های تنش علاوه بر روند خطی دارای روند درجه دو و سه نیز بودند .در صورت اعمال تنش در مرحله پنجه زنی پاسخ عملکرد بیولوژیک ، شاخص برداشت ارتفاع بوته و تعداد سنبله نسبت به وقوع تنش خطی بود . در حالیکه وقوع تنش در مرحله گرده افش انی روند تغییرات عملکرد بیولوژیک خطی و درجه سه شاخص برداشت ارتفاع و تعداد سنبله خطی بود . بالاخره در صورت وقوع تنش آب در مرحله پر شدن دانه عکس العمل عملکرد بیولوژیک و ارتفاع خطی و در مورد تعداد سنبله روند خطی و درجه ۲ و در خصوص شاخص برداشت هر سه روند مشاهده شد.