سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی اسلام زاده – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
امین حسین مرشدی – دانشجو کارشناسی ارشد اکتشاف معدن – پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه تهرا

چکیده:

تقسیم بندی کانسارها یکی از پارامترهای مهم برای استفاده بهینه از کانی سازی های متفاوت است . تقسیم بندی کانسارها برای تعیین مشخصات زمین شناسی، تعیین ذخیره و همگن سازی خوراک ورودی کارخانه کانه آرایی به کار می رود . معیارهای متفاوتی برای تقسیم بندی کانسارها وجود دارد که بسته به نوع عنصر، نسبت عناصرمختلف، مورد مطالعه قرار می گیرد که بسته به نوع عنصر و نسبت عناصر متفاوت است . در مطالعه کانی سازی های فلزی، عوامل دیگری نیز قابل مطالعه است، که برای کانی سازی آهن یکی از معیارها نسبت درجه اکسید شوندگی (Fe/FeO) است که بسته به نوع محصول خروجی معدن و بازارهای استفاده کننده از سنگ معدن متفاوت است . برای تقسیم بندی کانسارها از نظر عناصر می توان به عناصر اصلی کانی سازی و عناصر مزاحم توجه نمود . در کانی سازی آهن مورد مطالعه قرار گرفته، عنصر آهن به عنوان عنصر اصلی کانی سازی و عنصر فسفر به عنوان مزاحم و درجه اکسید شوندگی در گمانه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که در تراز ۱۵۰ متری کانی سازی دارای تداوم و پیوستگی بهتر است . سپسنمودارهای هم مقدار عناصر و پارامترهای مختلف ترسیم شد و آنومالی و تهی شدگی ها در مناطق مختلف مشخص شد که به سه منطقه کلی تقسیم می شود که به دو منطقه کانی سازی اقتصادی ( منطقه آهن پرعیار – کم فسفر و آهن پرعیار – فسفر پرعیار ) تقسیم می شوند .