سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

یحیی کوچ – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندر
حمید جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندر
محمدعلی بهمنیار – دانشیارگروه خاکشناسی دانشکده علوم زراعی دانشگاه مازندران
محمدرضا پورمجیدیان – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران

چکیده:

به منظور مدیریت صحیح اکوسیستمهای جنگلی باید ارتباط بین عوامل بوم شناختی موجود در طبیعت را که شامل عوامل توپوگرافی، اقلیم، خاک، پوشش گیاهی و موجودات زنده است، را شناخت . یکی از اجزای اصلی اکوسیستم های جنگلی، پوشش گیاهی و ترکیب آن است . با توجه به برقراری رابطه تنگاتنگ بین اجزای اکوسیستم و تابعیت عامل خاک از عوامل اقلیمی، موجودات زنده، توپوگرافی، سنگ مادر و زمان، بحث روابط متقابل خاک و پوشش گیاهی مطرح می شود این تحقیق به منظور تعیین مهمترین خصوصیات خاکی موثر در تفکیک تیپهای پوششی جنگل پایین بند خانیکان چالوس صورت گرفته است .