سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر مدنی اصفهانی – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، موسسه مهندسین مشاور طاها
بهزاد حیدری – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن- شرکت مهندسین مشاور طاها

چکیده:

در تصمیمگیری چند معیاره کلاسیک سعی میشود که تاثیر عوامل مختلف در تصمیمگیری با استفاده از مفاهیم ریاضی محاسبه شود.اما بیان بسیاری از عوامل با منطق ریاضی کلاسیک امکان پذیر نیست. از طرف دیگر همیشه در دنیای واقعی عدم قطعیت وجود داشته است. بنابراین در بسیاری موارد، تمام یا قسمتی از دادههای یک مساله تصمیمگیری چند معیاره، فازی هستند. نارساییها و محدودیت- هایی که در روش تصمیمگیری چند معیاره کلاسیک وجود دارد باعث شده که تصمیمگیری چند معیاره فازی معرفی شود. از میان روشهای تصمیمگیری فازی، روش تحلیل سلسله مراتبی فازیFAHP)به دلیل استفاده از یک بازه به جای یک عدد ثابت در قضاوتها توسعه بیشتری یافته است. کارگاه حفاری کوثر متعلق به شرکت مهندسین مشاور طاها، شامل سه سایت حفاری مغزهگیری فعال میباشد که در حال انجام عملیات حفاری مغزهگیری بر روی کانسارهای مس پورفیری کمربند ماگماتیک ارومیه- دختر است. عواملی وجود دارند که عدم رعایت آنها منجر به ایجاد خسارت در کارگاه حفاری و به تبع آن باعث توقف دستگاهها و توقف عملیات حفاری میشوند که ضرر و زیان ناشی از آن نیز می تواند بالا باشد. این عوامل که رخداد آنها موجب خسارت میشود و ایمنی کارگاه را به خطر می اندازند عبارتند از: حریق در سایت حفاری، برق گرفتگی، حفاری در شب، آبرسانی به مخازن، جابجایی دستگاه ها. در این پژوهش سعی شده است تا این عوامل که ناشی از چندین سال کار تجربی در سایت بوده تعیین و سپس با استفاده از روش متخصصین Experts) و نظرسنجی از ۱۰ متخصص حفاری مغزه گیری و ایمنی کارگاهها میزان اهمیت عوامل خسارت آفرین تعیین شود؛ سپس به منظور کمی کردن آنها از نقطه نظر اهمیت با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی FAHP) هر یک از عوامل رتبه بندی و در نهایت دو عامل حریق در سایت و برق گرفتگی؛ به عنوان مهمترین عواملی مشخص شدند که رخداد آنها منجر به وقوع توقف کارگاههای حفاری خواهد شد؛ جهت مدیریت بهتر سایت ها، راهکارهایی جهت پیشگیری از رخداد این عوامل ارائه گردید که در نهایت منجر به جلوگیری از ضرر و زیان و توقف کارگاه حفاری خواهد شد