سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید عرب باقری –

چکیده:

از آنجا که عوامل و ویژگیهای مختلفی برنوع سیستم انتخابی فرد در طول سفر تاثیرگذار هستند. تعیین کوتاهترین الگوریتم تصمیم گیری ممکن از میان تعداد زیاد پارامترهای موثر، یک گام اساسی در مدلسازی های تفکیک سفر است. در این پژوهش با استفاده از مدل شبکه ی عصبی مصنوعی، مهمترین پارامترهای تصمیم گیرنده در نوع انتخاب افراد شناسایی شده است. برای این منظور با به کارگیری یک شبکهی عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) ارتباط بین پارامترهای موثر در تفکیک سفر و نوع سیستم انتخابی افراد تعیین شده است. برای آموزش شبکه از مجموعه یی از اطلاعات آماری شهر رشت استفاده شده است. آزمایش شبکه با استفاده از مجموعه یی از آمارهای نمونه ی گردآوری شده توسط محققین انجام گردیده است. در انتها نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از روش برازش خطی گام به گام (Stepwise) که معمولا به عنوان یک روشمتداول در مدلسازی تفکیک سفر مطرح است مقایسه شده است. نتایج حاصلنشان میدهد که با استفاده از مدل شبکه ی عصبی مصنوعی می توان به نحو مطلوبی مهمترین پارامترهای موثر تفکیک سفر را تعیین نموده و از حجم وسیع اطلاعات لازم که در روشهای قبلی مدلسازی مورد نیاز بودند، کاستع. همچنین سرعت و بازدهی پردازش اطلاعات و در عین حال دقت تصمیم گیری را افزایش داد.