سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا علیزاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدة مهندسی شیمی
مرتضی سهرابی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدة مهندسی شیمی

چکیده:

واکنشهای کاتالیستی گاز – جامد معمولاً در راکتوره ای بستر ثابت و یا سیال انجام می گردد . اما تاکنون امکان اجرای این نوع واکنشها در راکتورهای با جریانهای برخوردی بررسی نشده است لذا مقاله حاضر به مطالعة این فرآیند اختصاص یافته است . در این تحقیق ابتدا انواع مختلف راکتورهای با جریانهای برخوردی برای انجام واکنش های گاز – جامد کاتالیستی مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت راکتور سیکلونی با دو جریان برخوردی انتخاب گردید . در این مقاله به مدلسازی این راکتور پرداخته شده است .