سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا قاسمی –

چکیده:

ایجاد و گسترش صن ایع کارگاه ی، تبد یل ی کشاورز ی و صنایع کوچک به عنوان راهکار صنعتی کردن روستاه ا،دستخوش مشکلات و ناکام یهای عمده ای است که مانع از تحقق نقش اص لی این صن ایع در اقتصاد روستا و کشور شده است. در ای ن پژوهش تلاش شده است با تک یه بر اطلاعات م یدانی، مد لی ته یه و ارائه گردد تا با استفاده از آن نظام مدیریت ی صن ایع روست ایی سازمانده ی و از نظر ک یف یت بهبود یابد . به این منظور چند فرض یه در سطح یکصد کارگاه با استفاده از پرسشنامه ومصاحبه، و با نگرش ی سیستمی مورد آزمون قرار گرفت. مکانیزم و مدل ارائه شده دارای سه بخش وظایف، ارکان و فرآیند اجرایی است. در بخش ارکان ساختارهای اصلی الگو تعیین شده است. همچن ین م کانی زم بهبود ک یفیت مد یریت صن ایع روست ایی در قالب یک رگرس یون چند متغ یر به همراه ضر یب تأثیر و قابلیت اعتماد مربوط ارائه شده است . راه کار تدو ین شده می تواند یک برنامه بلند مدت بر ای برنامه ر یزی دولت در صن ایع روستایی به عنوان یکی از زیر بخشهای مهم کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد