سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیداحمد علوی –
علی شبان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

تاقدیس گچساران یک تاقدیس بزرگ، دو کوهانه و دو دماغهای می باشد که البته در سطح هیچ اثری از آن مشاهده نمی شود. تاقدیسی نامتقارن و با تمایل سطح محوری به سمتجنوب غرب می باشد که البته در برخی از قسمتها نیز خود را به صورت یک تاقدیس متقارن و تقریبا جعبهای شکل نمایان می کند. در این مقاله بررسی مکانیزم چین خوردگیاین ساختمان زیر سطحی مورد بررسی قرار گرفت و به طور کلی تمامی بررسی ها نشان دهنده وجود اثاری از یک سیستم چینخوردگی مشابه نیز می باشد. البته این متفاوت با بسیاری از نظریات موجود در رابطه با استیل چین خوردگی در زاگرس می باشد و به همین دلیل برای نتیجه گیری بهتر و دقیقتر نیاز به مطالعات بیشتر می باشد. لیکن وجود یک نوع چین خوردگی مرتبط با گسل که متاثر از مکانیزم خمشی – لغزش می باشد کاملاً مشخص است.