سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد دلنواز – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی و مهندسی ، بخش مهندسی عمران
بیتا آیتی – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی و مهندسی
حسین گنجی دوست –

چکیده:

ترکیبات حلقوی آمینی به علت داشتن یک گروه بنزنی جزترکیبات سخت تجزیه پذیرطبقه بندی می گردنددربسیاری ازترکیبات سخت تجزیه پذیرفرایند تجزیه بیولوژیکی روی می دهد و مطابق نتایج برخی ازتحقیقات فرایندحذف برای انواع موادآلی غیرقابل تجزیه توسط جذب برروی توده جامدبیولوژیکی صورت می گیرد دراین تحقیق ازراکتوربیوفیلمی بابسترمتحرک MBBR برای تصفیه فاضلاب حاوی آنیلین استفاده شده است آنیلین به عنوان یک ترکیب سخت تجزیه پذیردرپساب بسیاری ازصنایع مانند صنایع پتروشیمی ،رنگ ،آفت کشها،داروسازی و لاستیک سازی وجوددارد درداکتورMBBR جهت بستررشد میکروارگانیسم ها ازسنگدانه های سبک لیکا به عنوان محیط رشد بیوفیلم بادرصد پرشدگی ۵۰ درصداستفاده شدمیزان تصفیه پذیری این ترکیب درزمان ماندهای ۸،۲۴،۴۸،۷۲ ساعت و COD های مختلف تعیین گردید پی ازتعیین راندمان حذف درزمانهای ماندمختلف جهت بررسی میزان جذب ترکیبات توسط توده های بیولوژیکی میزان غلظت موادخروجی بااستفاده ازتعیین طیف جذبی آلاینده وبااستفاده ازآزمایش ناپیوسته که لجن تطبیق نیافته فاضلاب شهری باحجم معینی آلاینده درتماس قرارداشت اندازه گیری شد نتایج نشان دادکه درآزمایش ناپیوسته که ازلجن تطبیق نیافته فاضلاب شهری استفاده شده بودراندمان حذف بسیارپایین بودواین امرنشان ازعدم جذب آلاینده به توده بیولوژیکی داشت .