سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ندا صفری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا صبور – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از مهمترین خطرات زیست محیطی در مرحله بهره برداری از جایگاههای عرضه سوخت، مسأله آلودگی آب زیرزمینی میباشد . ازآنجاکه براساس تعریف زنجیره آلودگی، وجود هر سه مؤلفه منبع آلودگی، راه انتقال و دریافت کننده به صورت همزمان جهت ایجاد آلودگی لازم و ضروری می باشد، برای ارزیابی خطر آلودگی آب زیرزمینی، ارزیابی هر سه مؤلفه مذکور مورد نیاز است . یکی از انواع روشهای ارزیابی، روشهای کیفی و استفاده از شاخص جهت ارزیابی هر مؤلفه می باشد . در صورت استفاده از اینگونه رو شها براساس تعریف زنجیره آلودگی، شاخص خطر آلودگی از حاصلضرب سه شاخص مؤلفههای زنجیره آلودگی بدست میآید . درنتیجه درصورت حذف و یا کاهش شاخص یکی از مؤلفهها، شاخص خطر آلودگی نیز حذف و یا کاهش می یابد، بنابراین ، در این تحقیق نتیجه گیری شده است که در مرحله مک انیابی جایگاه های عرضه سوخت جدید می توان خطر آلودگی آب زیرزمینی را از طریق انتخاب مکان مناسب ، با کمترین مقدار شاخص های راه انتقال و دریافت کننده، حداقل نمود . براین اساس در این تحقیق روشی کیفی جهت ارزیابی هریک از شاخص های راه انتقال و دریافت کننده در محدود ه شهر تهران ارائه شده و درنهایت شاخص ی به نام شاخص شدت تأثیر فرآورده نشر یافته بر آب زیرزمینی که از حاصلضرب شاخص های راه انتقال و دریافت کننده بدست می آید، جهت تصمیمگیری درخصوص انتخاب گزینه بهینه برای احداث جایگاههای جدید در شهر تهران با هدف حفاظت از منبع آب زیرزمینی تعریف شده است