سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدطاهر کمالی – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
حسین محمدی شجاع – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق یک فرمولاسیون کلی بر مبنای روشهای انرژی جهت تحلیل پیزوکامپوزیتهای متشکل از یک ماتریس و ناخالصی ارائه می گردد. در این روش توابع جابجایی u, v , w و پتانسیل الکتریکی Φ ، به صورت حاصلضرب یک تابع پایه سه بعدی و یک چند جمل های سه بعدی با ضرایب مجهول در نظر گرفته می شوند. توابع پایه در نواحی ماتریس و ناخالصی بر اساس شرایط مرزی و هندسه ماتریس و هندسه ناخالصی تعیین خواهندشد. با می نیمم کردن انرژی پتانسیل کل سیستم و تعیین ضرایب مجهول، مجهولات اصلی مساله شامل جابجایی ها و پتانسیل الکتریکی در کل سیستم بدست خواه د آمد. از مزایای این روش جدید، مدل کردن شرایط مرزی مختلف می باشد. همچنین این روش قابلیت مدل کردن مواد مرکب متشکل از چند ماده با خواص متفاوت را دارا م یباشد و در سطح مشترک دو ماده مختلف ناپیوستگ یهای مربوط به کرنش و میدان الکتریکی، در صورت وجود، لحاظ م یکند. از دیگر قابلیتهای این روش مدل کردن هندسه های مختلف ماده ناخالصی میباشد.