سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین میرزائی نصیرآباد – دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا خالوکاکائی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
بهروز حسنی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود
نادر فردین – استادیار دانشکده معدن دانشگاه تهران

چکیده:

از منظر ر یاضی در طب یعت بر هر پد یده ای یک مع ادله د یفرانسیل حاکم است . بـر رفتـار مکـ انیکی محیط اطراف فضاها ی ز یر زم ینی ن یز یک معادله د یفرانسیل حاکم است . با حل ا ین معادله ، م یـ دان جابجائی ها و تنش ها در هر یک از نقاط توده سنگ اطراف فضا ی ز یـ ر زم ینـ ی مح اسـبه شـده و برای تحل یل پا یداری سازه مورد استفاده قرار می گیرد . در این مقاله نحـوه فرمـول بنـد ی و حـل معادله دیفرانسیل حاکم بر رفتار الاستو استاتیک توده سنگ و محاسبه جابجائ ی ها و تنش ها در نقاط مختلف مح یط سازه با استفاده از روش بدون مش گالرک ین توضیح داده شده اسـت . سـپس برای ارز یابی روش بدون مـش گـالرک ین بـا در نظـر گـرفتن یـ ک مثـال و بـا اسـتفاده از برنامـه کامپیوتری ته یه شده بر مبنا ی روش فوق الذکر ، م یدان تنش ها و جابجـائ ی هـا محاسـبه شـده و نتایج حاصل با روش المان محدود مقا یسه شده است . نتـایج حاصـل از دو روش خیلـی بـه هـم نزدیک می باشد و بیانگر این است که روش بدون مش گالرکین علاوه بـر مزایـای خـاص خـود از دقت خیلی بالائی نیز برخوردار است