سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن کاظمی نژاد – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی و علم مواد _ دانشگاه صنعتی شریف
علی کریمی طاهری – استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد _ دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق فرآیند نورد تخت سیم با استفاده از روش ترکیبی المان محدود و تختال مورد آنالیز قرار گرفت . میدان کرنش سیم تخت شده مسی در کاهش ارتفاع ها و ضرایب اصطکاک مختلف محاسبه و نتایج حاصل با انجام آزمون میکروسختی روی سطح مقطع سیم های تخت شده، تایید شد . نتایج آنالیز و آزمون میکروسختی نشان داد که ماکزیمم و می نیمم کرنش به ترتیب در مرکز و لبه انحناء دار سیم ایجاد می شود . همچنین پخش جانبی و عرض تماس بین سیم و غلتک برای کاهش ارتفاع ها و ضرایب اصطکاک مختلف با استفاده از روش مذکور پیش بینی شد . انطباق قابل قبولی بین نتایج حاصل از آنالیز عددی و نتایج تجربی بدست آمد .