سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بیژن حقیقتی –
مجید فرزان – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

میزان آب آبیاری برای محصول یونجه (رقم همدانی) و تابع تولید آن طی سالهای ۷۸ تا ۱۳۸۱ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد با استفاده از روش آبیاری بارانی تک شاخه ای بررسی شد. تیمارهای آبیاری شامل ۶ رژیم رطوبتی از حالت بدون تنش تا تنش شدید ( به ترتیب از I1 تا I6 ) در طی دوره رشد بود. قبل از هر آبیاری مقدار رطوبت خاک به طریق وزنی تا عمق ۶۰ سانتیمتر تعیین و با توجه به کمبود رطوبت و شدت بارش آب مدت آبیاری برای هر نوبت آبیاری تعیین گردید. مقدار آب آبیاری در هر نوبت در کلیه تیمارها بوسیله قوطی های جمع آوری آب اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش مقدار آب مصرفی گیاه از I6 به I1میانگین عملکرد علوفه تر و خشک نیز افزایش یافته است. حداقل مقادیر میانگین عملکرد سه ساله علوفه تر و خشک مربوط به تیمار I6 و به ترتیب برابر ۴۳/۹ و ۵/۴ تن در هکتار با میزان آب مصرفی ۲۸۴۸ متر مکعب در هکتار و حداکثر مقادیر میانگین سه ساله عملکرد علوفه تر و خشک مربوط به تیمار I1و به ترتیب برابر ۴۳/۵۶ و ۸۴/۱۵ تن در هکتار با میزان آب مصرفی ۹۶۹۹ متر مکعب در هکتار بدست آمد. براساس نتایج سه ساله آزمایش تابع تولید یونجه برای عملکرد خشک به صورت Y= 16129/0 x 02/0-R2=/0 902بدست آمد که در آن X مقدار آب آبیاری بر حسب سانتیمتر و Y عملکرد علوفه خشک بر حسب تن در هکتار می باشد. تابع تولید مذکور نشان می دهد که با افزایش میزان آب مصرفی عملکرد علوفه خشک بصورت خطی افزایش می یابد. بالاترین راندمان مصرف آب مربوط به تیمار I1برابر ۶۳/۱ و پائین ترین راندمان مصرف آب مربوط به تیمار I4 برابر ۵۶/۱ کیلوگرمبر متر مکعب بدست آمد.