سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن چم پور –
تهرانی شریف –
سیدمحسن علوی –
محمد آبیل –

چکیده:

مقدمه : شیر و فرآورده ها ی لبنی به لحاظ دارا بودن ارزش غذا یی بالا در تغذ یه انسان از اهمیت بالا یی برخوردار می باشند . امروزه تلاش ها ی ز یادی به منظور افزا یش و بهبود کمیت و کیفیت شیر از طر یق کنترل و کاهش مشکلات دامی و بهبود تغذ یه در دام ها صورت گرفته است . یکی از مواردی که باعث وارد آمدن خسارت اقتصادی بر پیکره ی این
فرآورده با ارزش می شود وجود باقیمانده ها ی نامطلوب سمی می باشد که در ا ین بین ما یکوتوکسین ها و در راس آنها آفلاتوکسین می باشد . آفلاتوکسین ام ۱- متابولیتی از ا ین توکسین در شیر است که در اثر هیدروکسیله شدن آفلاتوکسین بی ۱- موجود در غذا و تحت تاثیر آنزیم ها یی که عمدتا در کبد موجود می باشند تولید و از طریق شیر و ادرار دام دفع می شود . هدف : از این مطالعه بررسی وضعیت میزان آفلاتوکسین ام ۱- در شیرهای سنتی شهرستان گرمسار بود . مواد و روش کار : تعداد ۷۶ نمونه شیر پاستوریزه و غیرپاستوریزه ۶۳) نمونه غیر پاستور یزه و ۱۳ نمونه پاستوریزه ) در طی یک دوره ۴ ماهه ۱۳۸۶/۵/۱۵) الی ) ۸۶/۹/۱۰ از مراکز مختلف از سطح شهرستان تهیه و بلافا صله
برای انجام آزما یش به آزما یشگاه منتقل گرد ید . جهت اندازه گیری آفلاتوکسین ام ۱- شیر از کیت الیزای وراتوکس شرکت نئوگن استفاده شد . نتا یج : میانگین غلظت آفلاتوکسین ام ۱- در کل نمونه ها ۷۷/۶۰۵ نانوگرم بازای هر لیتر ، نمونه ها ی پاستور یزه ۸۵ /۵۲۴ نانوگرم بازای هر لیتر و در غیر پاستوریزه ۸۳ / ۹۶۷ نانوگرم بازای هر لیتر بود . حضور آفلاتوکسین ام ۱- در ۷۰) %۹۲/۱۰ نمونه ) نمونه ها تأئید شد . میانگین غلظت در نمونه ها ی مثبت ۸۴ /۲۵۶ نانوگرم بازای هر لیتر و در دامنه بین ۲ /۹۶-۱۶۱/۱۸ نانوگرم بازای هر لیتر قرار داشت . ۵۱ نمونه %)۷۲/۸۵) دارای غلظتی بیش از استاندارد اروپا ۵۰ نانوگرم بازای هر لیتر بود . تمامی نمونه ها ی منفی از نمونه ها ی غیر پاستوریزه بود . لازم به
ذکر است که بین غلظت آفلاتوکسین ام ۱- در نمونه ها ی پاستوریزه و غیر پاستوریزه تفاوت معناداری وجود نداشت . بحث : نتایج حاصل از مطالعه اخیربیانگر این واقعیت است که مبادرت به انجام اقدامات غربالگری در جهت شناسا یی و اندازه گیری روزانه و دوره ای این سم قارچی در جهت حداقل رساندن عوارض آن امری اجتناب ناپذیر است .