سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد محسن زاده – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده دامپزشکی
صغری بیسجردی –

چکیده:

آفلاتوکسین ها متابولیت های سمی هستند که در غذای انسان و دام یافت می شوند. هنگامی که دام غذای آلوده به آفلاتوکسین B1 و B2 را دریافت می کند این سم متابولیزه شده و به صورت آفلاتوکسین M1 و M2 از شیر دفع می شود. با توجه به اهمیت مصرف مواد لبنی در تغذیه انسان و به دلیل عدم تغذیه صحیح دام بررسی وجود و تعیین میزان آفلاتوکسین M1 در شیر استریلیزه به روش الایزا هدف اساسی این مطالعه را تشکیل می دهد در این بررسی ۶۲نمونه شیراستریلیزه تولید شده توسط کارخانجات مواد لبنی و عرضه شده در مشهد بطور کاملا تصادفی در فصول گرم (۲۸ نمونه) و سرد( ٣۴ نمونه ) جمع آوری گردید و از لحاظ وجود و میزان آفلاتوکسین M1 با استفاده از روش الایزا مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که صد درصد نمونه های آزمایش شده به آفلاتوکسین M1 آلوده بودند. میانگین غلظت آلودگی بین ۲۲ تا ۳۸۹ نانوگرم در لیتر بود. ۸۰/۶ درصد از نمونه های بررسی شده دارای مقادیر آفلاتوکسین M1 بیشتر از حد مجاز استاندارد اتحادیه اروپا بودند. در ضمن میانگین غلظت آلودگی در فصول گرم سال (بهار-تابستان ) ۱۱۶ نانوگرم در لیتر و در فصول سرد سال (پاییز-زمستان) ۱۵۴ نانوگرم در لیتر بود. در بررسی آماری بین نمونه های جمع آوری شده در پاییز -زمستان و بهار -تابستان تفاوت معنی داری مشاهده گردید (P < 0/05). با توجه به میزان بالای آلودگی در نمونه های شیر استریلیزه مصرفی و به لحاظ مصرف بالای آن توسط کودکان و اکثر اقشار سنی جامعه، بررسی و کنترل مرتب شیر و مواد لبنی از بابت آفلاتوکسین از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان گفت که جلوگیری از آلودگی غذای دام شیرده به کپکها و در نتیجه تولید سم توسط آنها یکی از اقدامات اساسی پیشگیری است که باید به طور جدی مورد توجه تولیدکنندگان و مسئولان قرار گیرد.