سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا پورخباز – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
حمیدرضا پورخباز – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد جواد امیری – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
زهرا ایزدخواستی – کارشناسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

فاضلاب محلول رقیقی است که ۹/۹۹ درصد آنرا آب و فقط۰/۱درصد آنرا مواد جامد تشکیل داده است . هرچه غلظت مواد دور ریختنی در فاضلاب زیادتر باشد فاضلاب از شدت آلودگی بیشتری برخوردار است . شدت آلودگی فاضلاب را با غلظت BOD یا COD تعیین می نمایند.تصفیه فاضلاب شامل سه مرحله اولیه، ثانویه و پیشرفته است که در طی هر کدام از این مراحل عناصری از فاضلاب حذف شده یا مقدارشان کاهش می یابد. با توجه به بالابودن جمعیت شهرستان خرم آباد به عنوان مرکز استان لرستان و انواع فعالیتهای گوناگون درداخل شهر ، انواع فاضلاب اعم از خانگی ، صنعتی و کارگاهی تولید می شود.در تصفیه خانه خرم آباد مراحل تصفیه اولیه و ثانویه انجام می گیرد و فاضلاب خروجی این تصفیه خانه در زمین های کشاورزی استفاده می شود. هدف از انجام این تحقیق، تعیین تعدادی از شاخص های کیفی فاضلاب خروجی جهت کاهش عواقب ناگوار زیست محیطی احتمالی حاصل از آن می با شد.در این مطالعه به منظور تعیین بار آلودگیفاضلاب خروجی حاصل از عملکرد تصفیه خانه مورد نظر، از اطلاعاتاسناد کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده گردید. بدین منظور یک ایستگاه مطالعاتی در محل خروجی پساب در نظر گرفته شد. نمونه گیری از ایستگاه تعیین شدهدر ماه های تیر و مرداد ۱۳۸۵ انجام شد و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مورد نظر از جمله PH،TSS،TDS،CODو۵ BOD بر اساس روش های استاندارد اندازه گیری گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که میزان PH،TDSوCOD در حد استاندارد بوده ولی میزان TSSوBOD5 بیشتر از حد استاندارد می باشد که تخلیه فاضلاب خروجی به اراضی کشاورزی را با مشکل مواجه می سازد. در نهایت بنا به دلایلی سیستم لاگون هوادهی با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر خرم آباد پیشنهاد گردبد.