سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا پورخباز – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
حمیدرضا پورخباز – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد جواد امیری – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
زهرا ایزدخواستی – کارشناسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از مسائل مهم در پالایشگا‌ه های نفت و گاز پساب تولیدی آنها می باشد که در هر پالایشگاهی با توجه به وجود سیستم تصفیه فاضلاب یا عدم وجود آن ، مقادیر مواد تشکیل دهنده آنها متفاوت است.هدف این تحقیق اندازه گیری شاخص های پساب و تعیین بار آلودگی آن می باشد. در این مطالعه فاکتورهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی پساب پالایشگاه مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند.از جمله فاکتورهای مورد بررسی ، میزان T.D.S( کل جامدات محلول )، PH ، Ca.H ، Cl- ، BOD5 ، COD و تعداد کلیفرم گوارشی می باشد. به منظور بررسی بار آلودگی پساب ناشی از فعالیت پالایشگاه گاز بیدبلند ، بر اساس اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی مورد نیاز، دو ایستگاه مطالعاتی یکی در محل خروجی پساب و دیگری در فاصله ۵۰۰ متری از خروجی پساب در نظر گرفته شد.نمونه برداری از ایستگاه تعیین شده در ماه های اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۵ انجام شده و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بر اساس روش های استاندارد اندازه گیری شد. در این مقاله تنها به نتایج ایستگاه مطالعاتی دو اشاره شده است.نتایج نشان می دهد که میزان PHوCL- پساب خروجی در حد مجاز بوده اما سایر پارامترها BOD5،COD،TDSو تعداد کلی فرم ها بیشتر از حد مجاز است. برای کاهش سختی آب از روش اسمز معکوس وبرای کاهش کلیفرم از روش جداسازی سیستم پساب صنعتی از انسانی در septics وعملیات ضدعفونی استفاده شده و همچنین برای کاهش BOD وCOD می توان از روش صافی های قطره چکان و روش RBC (تماسگرهای بیولوژیکی گردان) استفاده کرد.