سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا کریم آقالو – دانشجوی کارشناسی ارشد کشتی دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دا
امیرحسین حسابی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشتی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
شهراد کوکبی جهرمی – رئیس دفتر طراحی شرکت ایزوایکو
محمدرضا خدمتی – عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه

چکیده:

پروسه هم محورسازی در حقیق به معنای ایجاد ارتفاع استاتیکی معین برای یاتاقان های شفت هی رانشی شناور، به منظور افزایش طول عمر ماشین های دوار و کاهش خوردگی در یاتاقان استرن تیوب می باشد. با توجه به اجباری شدن انجام پروسه هم محور سازی برای شناورهای نفت کش و کانتینربر، ضرورت زیادی بر انجام محاسبات هم محورسازی در کشور احساس می شود. در این مقاله ابتدا خط شفت، یاتاقان استرن تیوب و میل لنگ برای کانتینربر TEU 2200 مدلسازی گردیده و به کمک نرم افزار SAP2000, ANSYS v9 با توجه به انواع بارگذاری های استاتیکی و دینامیکی وارد بر شفت، به تحلیل نیروهای برشی و ممان های خمشی در شرایط مختلف کاری شناور، پرداخته شده است در مرحله بعد موقعیت طولی بهینه یاتاقان شفت میانی مشخص گردیده و سپس با کمک تغییر دو پارامتر شیب یاتاقان استرن تیوب و میل لنگ، با توجه به محدوده های مجاز کارکرد، موقعیت بهینه قرار گیری کلیه یاتاقان ها، تعیین گردیده است. در نهایت میزان افت و شکاف به منظور پیاده سازی محاسبات در فلنج ها محاسبه شده است. شایان ذکر است انجام محاسبات هم محورسازی برای اولین بار در کشور صورت پذیرفته و پیاده گردیده است.