سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرسول کارگر – گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
علیرضا عمومی – دانشجوی رشته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
ابراهیم رحیمی – گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
محسن جعفریان – دستیار تخصصی کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

آلودگی آب ها به جیوه بیشتر به علت آتشفشان ها، فعالیت ها ی صنعتی، فعالیت ها ی کشتیرانی و غیره می باشد که به دنبال آن تجمع جیوه در بدن ماهی ها را در پی دارد .
هدف ازاین مطالعه تعیین میزان باقیمانده جیوه در عضله کوسه چانه سفیدCarcharhinus dussumieri صید شده از خلیج فارس و مقایسه آن با حداکثر حد مجاز مقدار جیوه در گوشت ماهی می باشد . در این راستا ۵۰ نمونه از عضله کوسه چانه سفید صید شده از خلیج فارس جهت استخراج جیوه به روش اسپکترومتری جذب اتمی با استفاده از کوره و هضم مرطوب جمع آوری گردید . میانگین نتایج حاصل، مقدار ۱۰۱/۵۸ بر حسب میکروگرم بر کیلوگرم برا ی غلظت جیوه در بافت عضله این ماهی را نشان داد . مقدار جیوه در %۶۴ از نمونه ها مقداری مابین ۱۰۰-۵۰ میکروگرم بر کیلوگرم و در %۳۶ از نمونه ها بالاتر از ۱۰۰ میکروگرم بر کیلوگرم بود . نتایج به دست آمده از آنالیز بافت عضلانی ۵۰ نمونه از گونه مورد نظر حاکی از آن است که میزان جیوه در این نوع ماهی کمتر از استاندارد تعیین شده برای حد مجاز جیوه از سوی WHO و آمریکا و اروپا جهت مصرف انسانی بوده است .