سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی آخوندی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شیراز
ضرغام محمدی – دکتری هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
فریدون کرم پور – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، شرکت آب منطقه ای بوشهر

چکیده:

مطالعات و بررسی های انجام شده در دشت بوشکان به خوبی بیانگر وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی در۱ متر در سال). / این دشت می باشد و بیلان منفی را به وضوح نشان می دهد (افت متوسط سطح آب برابر ۲یکی از روشهای قوی و پر کاربرد در مدیریت بهینه و ارائه بهترین گزینه در به تعادل رساندن بیلان آبخوان،مدل سازی سیستم آب زیرزمینی است. بر این اساس پس از تهیه مدل ریاضی دشت بوشکان به منظور به تعادل رساندن بیلان منفی این دشت اقدام به بررسی اثرکاهش بهره برداری بر اساس محاسبات بیلان گردید ومشخص شد اگر به میزان ۱۷ درصد از تخلیه چاه ها کاسته شود می توان انتطار به تعادل رسیدن آبخوان را داشت. این مقدار بهره برداری از آبخوان بعنوان بهره برداری مجاز بر اساس بیلان آبخوان دشت بوشکان معرفی شده است که در نتیجه آن متوسط سطح آب آبخوان در ۵ سال آینده ثابت خواهد ماند و باعث جلوگیری از پیشرفت بیلان منفی آبخوان خواهد شد.