سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی فضل آرا –

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون میزان تولید در صنایع غذایی ، استفاده از تکنیک ها یا روش های جدیدی که بتواند ضمن داشتن دقت و حساسیت کافی در حداقل زمان ممکن، نتایج مربوط به وضعیت بهداشتی کنترل میکروبی مواد غذایی مورد آزمایش را ارائه نماید، از جمله نکات بسیار مهم در صنایع غذایی امروز می باشد تا بدینوسیله بتوان در مقایسه با روش های قدیم یا رایج هر چه سریع تر نسبت به انجام کنترل کیفیت میکروبی موادغذایی اقدام نمود. بد ین منظوردر طی ۳ سال گذشته تعداد ۵۳۵ نمونه شیر و فراورده ها ی لبنی شامل شیر خام ، شیر پاستوریزه، کره، بستنی پاستوریزه، بستنی سنتی ، خامه محلی و خامه قنادی تهیه گشته با استفاده از روش امپدانس و نیز روش ها ی استاندارد مرجع بر اساس دستورالعمل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مورد ارزیابی از نظر آزمون ها ی کنترل کیفیت میکروبی شامل شمارش کلی میکروبی، کلی فرم، اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس آرئوس و انتروکوک ها قرار گرفتند تکنیک امپدانس نیز بر اساس ثبت نتایج هر ده دقیقه یکبار حاصل از اندازه گیری تغییرات مقاومت الکتریکی محیط کشت مایع ( امپدانس محیط کشت ) مورد مصرف در این روش و یا تغییرات مقاومت الکتریکی الکترود ( امپدانس الک ترود ) صورت پذیرفت سپس با استفاده از نتایج، منحنی ها ی انطباق روش ها ی مرجع با روش امپدانس و معادله منحنی ها ی مذکور با استفاده از نرم افزار اکسل به دست آمد . نتایج حاصله بر اساس روش های استاندارد و روش امپدانس نشان می دهد که میزان انطباق دو روش در شمارش کلی میکروبی شیر خام و شیر پاستوریزه به ترتیب ۸۷/۶۸ و ۹۵/۰۶ درصد، انتروکوک در بستنی سنتی ۸۷/۸۵ درصد ، شمارش کلی میکروبی در بستنی ۸۲/۰۱ درصد، کلی فرم و اشریشیاکلی درکره ۱۰۰ درصد و استافیلوکوکوس آرئوس در خامه ۸۶/۴ درصد بودند . بر اساس ا ین نتایج، روش امپدانس ضمن میزان انطباق بالا با روش ها ی مرجع یا استاندارد، دارا ی د یگر مزایایی از جمله عدم وجود خطاهای شمارش ناشی از کلامپ ها یا تود ه ها ی میکروبی در محیط های کشت جامد، کاسته شدن از حجم عملیات آزمایشگاهی مربوط به روش های کشت و استریلیزاسیون، دقت بسیار بالا، صرفه جویی در وقت و در واقع سرعت بالای آن می باشد که در مواردی کمتر از ۱۰ ساعت برای شناسایی میکروارگانیسم های شاخص نظیر اشریشیاکلی در مواد غذایی است