سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیجان بافکار – عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

بطورکلی روشهای تجربی متعددی بمنظور ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب در یک حوزه آبخیز ارائه شده است این تحقیق در یک حوزه نسبتاً کوهستانی با میانگین بارندگی در حدود ۵۰۰ میلیمتر و میانگین ارتفاع از سطح دریا برابر ۱۹۰۰ متر انجام شده است . از میان روشهای موجود یک روش مناسب که قابلیت کاربردی بیشتری دارد مورد استفاده قرار گرفته است . داده های به دست آمده از حوزه، به روشPSIAC اصلاح شده بررسی شده است، چرا که در مقایسه با سایر روشها بیشترین عامل مؤثر در فرسایش خاک جهت محاسبه فرسایش ویژه و تولید رسوب را درخود جای داده است . انواع مختلف فرسایشها را با استفاده از این روش می توان شناسایی و بصورت کمی میزان کاهش تولید رسوب را بعد از اجرای برنامه های کنترل فرسایش خاک و کاهش رسوبزائی محاسبه کرد . در روش بکار رفته اثر و نقش ۹ عامل مهم و مؤثر در فرسایش خاک و تولیدرسوب در حوزه آبخیز موردنظربررسی شده است که عبارتند از : ۱ – زمین شناسی سطحی ۲ – خاک ۳- آب و هوا ۴- رواناب ۵- پستی و بلندی ۶-پوشش سطحی زمین -۷ استفاده اززمین ۸- وضعیت فرسایش خاک در سطح حوزه آبخیز ۹- فرسایش رودخانه ای و حمل رسوب.