سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا قدردان مشهدی – دانشیار گروه علوم درمانگاهی – دانشکده دامپزشکی – دانشگاه شهید چمران ا
مسعود قربانپور – دانشیار گروه علوم پاتولوژی – دانشکده دامپزشکی – دانشگاه شهید چمران اه
عبدالرحم راسخ – استاد گروه آمار دانشکده ریاضی – دانشگاه شهید چمران اهواز
جلال کاظمی – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

عفونت های چرکی موضعی کبد فقط زمانی باعث بروز نشانه های اختلال فعالیت کبدی می شوند که به شدت بزرگ یا به میزان وسیعی متاستاتیک باشند . بر این اساس آبسه های کبدی معمولاً در زمان کشتار یا کالبد گشایی جلب توجه می کنند . آبسه اغلب به وسیله دیواره فیبروتیک ضخیمی کپسول دار شده و لذا آزمایشات هماتولوژیک یا تست های فعالیت کبدی نمی تواند وجود آبسه را در کبد مشخص سازد . هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین میزان فراوانی آبسه های کبدی در کشتارگاه اهواز بوده است . در این بررسی ۴۲۰ کبد گاو مورد مطالعه قرار گرفت . گاوها از دو جنس انتخاب و به ۵ گروه سنی ) : A زیر ۲ سال، ۲-۳ : B سال، ۳-۴ : C سال، ۴-۵ : D و ۵ : E سال به بالا ) تقسیم شدند . در بررسی کبد دام ها، تعداد، موقعیت و اندازه آبسه ها تعیین گردیده و سپس نمونه گیری برای کشت باکتریایی انجام می شد . نتایج با استفاده از آزمون Z و مربع کای تجزیه و تحلیل گردید . در این مطالعه از ۴۲۰ کبد تحت بررسی ۲۵ مورد %(۵/۹۵) دارای آبسه بودند . فراوانی آبسه در دو جنس نر و ماده به ترتیب %۷/۶ و %۴/۷ بوده، اختلاف معناداری را نشان نداد ) ).P>0.05 فراوانی آبسه در گروه های سنی E,D,C,B,A نیز به ترتیب %۴/۲ ، %۵/۱ ، %۹/۵ ، %۸/۵ و %۵/۶ بود که در بین بعضی از گروه ها اختلاف معناداری مشاهده شد ) ).P>0.05 بیشتر آبسه ها در لب چپ %)۵۶) و سطح دیافراگماتیک %)۹۲/۳) کبد یافت گردید . اختلاف بسیار معناداری از نظر محل آبسه در لب های مختلف و دو سطح کبد وجود داشت ) ).P>0.01 آرکانوباکتریوم پیوژنز ) ۱۹ مورد ) و فوزوباکتریوم نکروفروم ۳) مورد ) از آبسه ها جدا گردید . در ۳ مورد آبسه استریل بود .