سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی رحیم زاده –
مهدی کارگر –
یوسف دادبان –
مرتضی منصوریان –

چکیده:

فلوئور یکی از آنیون های موجود در آب و خاک است لیکن مقدار آن درآب های مختلف متفاوت است. از آن جایی که بیشت رین نیاز بدن به فلوئور بایداز طریق آب آشامیدنی تامین شود تعیین مقدار آن در آب های آشامیدنی از اهمیت بسزایی برخوردار است.بنابراین این تحقیق با هدف اندازه گیری میزان فلوئور منابع شرب روستاهای گرگان و مقایسه با استاندارد انجام شد. مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد، از روش نمونه برداری سرشماری استفاده شد. که ازتعداد ۶۷ چاه وچشمه موجود در منطقه مورد مطالعه در هر فصل یک نمونه یک لیتری آب به صورت استاندارد برداشت و به آزمایشگاه شیمی آب وفاضلاب آموزشکده پیراپزشکی منتقل شده و با روش استاندارد اسپادنز توسط دستگاه اسپکتروفتومتر DR2500 با دامنه اندازه گیری mg/L 2-0.02و حساسیت ۰/۰۱ غلظت فلوئور اندازه گیری شد . اطلاعات پس ازجمع آوری وکدبندی به وسیله آزمون ANOVA توسط نرم افزار آماری SPSS موردتوصیف قرار گرفت و نتایج این تحقیق درمقایسه بامعیارهای استاندارد مورد تحلیل قرار گرفت.با توجه به نتایج تحقیق میزان فلوئور منابع آب شرب روستاهای شهر گرگان کمتراز استانداردهای جهانی است که پیشنهاد می گردد در این مناطق فلوئور به زنجیره غذایی مردم اضافه گردد. همچنین طبق منابع و ماخذ افزودن فلوئور به آب برای جلوگیری از عوارض ناشی از کمبود آن به عنوان بهترین روش می باشد بنابراین باید تمهیداتی جهت افزودن ترکیبات فلوئوردار به آب آشامیدنی در روستاهای گرگان در نظر گرفته شود