سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید جعفرآقایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظور تعیین میزان مصرف بهینه کودهای نیتروژنه، فسفر و پتاسه در پنبه رقم تابلادیلا در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با توزیع اسپلیت پلات ، پلاتهای اصلی ۴ سطح کود نیتروژن ه شامل تیمار های (براساس آزمون خاک، ۳۰ درصد کمتر از توصیه ، ۳۰ درصد بالا تر از توصیه و ۶۰ درصد بالاتر از توصیه ) و پلاتهای فرعی شامل چهار سطح کود فسفره (براساس آزمون خا ک، ۵۰ درصد کمتر از توصیه ، ۵۰ درصد بالاتر از توصیه و ۱۰۰ درصد بالاتر از توصیه ) و چهار سطح کود پتاس (براساس آزمون خا ک، ۱۰۰ درصد بالاتر از توصیه، ۱۵۰ درصد بالاتر از توصیه و ۲۰۰ درصد بالاتر از توصیه ) بصورت فا کتوریل اجرا گردید . نتایج بدست آمده نشان داد که تیمار های نیتروژن و فسفر و اثر متقابل آن ها بر عملکرد چین اول آزمایش اثر معنی دار داشته است و در چین دوم تیمار های نیتروژن و پتاس معنی دار بوده است . تیمار های نیترو ژن، فسفر و پتاس بر متوسط وزن ده غوزه بی تاثیر بوده است . مقایسه میانگین ها نشان داد که در چین اول تیمار (۱۰۰-۷۰-۱۶۰) با ۲۷۶۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را داشته است و در چین دوم آزمایش تیمار (۱۰۰-۴۶-۴۶۰) با ۲۷۴۹ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داده است . و در مجموع در چین تیمار (۱۰۰-۷۰-۱۶۰) با ۵۸۲۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را داشته است.