سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالقاسم الحانی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
حسن حقیقت نیا – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

به دلیل اهمیت کنجد به عنوان یک دانه روغنی با ارزش و سازگاری آن در مناطق خشک مانند داراب،و عدم اطلاعات دقیق در رابطه با نیاز غذائی نیتروژن کنجد این آزمایش با هدف بررسی تاثیر نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی این محصول به صورت فاکتوریل و در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجراء گردید.بدین صورت که فاکتور اول شامل سه سطح نیتروژن (۱۰۰،۵۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در ه کتار)، فاکتور دوم روش کاربرد نیتروژن (در دو قسط و سه قسط ) و فا کتور سوم شامل دو لاین در دست معرفی کنجد (از نتاج توده محلی داراب) بود. همچنین یک تیمار اضافی ،بدون مصرف نیتروژن و بعنوان شاهد در نظر گرفته شد.نتایج نشان داد که بهترین تیمار به لحاظ عملکرد در هر دو لاین تیماری است که ۵۰ کیلو گرم نیتروژن را در دو نوبت دریافت داشته است.همچنین عملکرد در تیمارهای اول ،دوم و سوم نیتروژن نسبت به شاهد (بدون مصرف کود نیتروژنه) به ترتیب ۱۲/۵%،۲۲/۵%، و ۹% افزایش نشان دادند . بررسی اجزای عملکرد نشان داد که علت افزایش عملکرد در سطح اول نیتروژن افزایش معنی دار همه اجزا فوق الذکر نسبت به سطوح بعدی بوده است.افزایش نسبت به شاهد بیشتر به علت افزایش تعداد غلاف در بوته و وزن هزاردانه بود.بنابراین سطوح نیتروژن تا حدی توانسته است موجب افزایش عملکرد گردد و لذا نیاز کنجد به نیتروژن زیاد بالا نیست.