سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین بهروش – دانشیار، مهندسی مکانیک – ساخت و تولید، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعبدالمحمد رضاوند – مربی، دانشکده تحصیلاتتکمیلی، گروه مهندسی مکانیک- ساخت و تولید، دانش
مهدی محمودی – دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک
پیمان شاهی – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک- ساخ

چکیده:

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی قطعات فوم میکروسلولی تزریقی متاثر از اندازه سلول بوده و اندازه سلول نیز از شرایط مختلف فرآیند تاثیرپذیر می باشد. با در نظرگرفتن حجم تزریق، فشار تزریق و دمای قالب به عنوان پارامترهای متغیر،قطعات فوم میکروسلولی با شرایط مختلف تولید گردید. ترموپلاستیک مورداستفاده ABS بوده و با عکسبرداری از مقطع قسمتهای مختلف قطعات توسط عکس برداری با میکروسکوپ الکترونی، اندازه سلول مناطق مختلف قطعات تعیین گردید.همچنین به کمک نر مافزار Mold flow شرایط مشابه توسط نرم افزار نیز شبیه سازی گردیده و اندازه سلول مناطق مختلف قطعات به این طریق نیز بدست آمد. نتایج دو روش تجربی و شبیه سازی انطباق قابل قبول بایکدیگر دارند. افزایش دمای قالب و فشار تزریق، موجب افزایش اندازه سلو لها و افزایش حجم تزریق، موجب کاهش اندازه سلول ها گردیده است. همچنین اندازه سلول ها در مناطق دورتر از دریچه تزریق بزرگتر از مناطق نزدیک دریچه بوده و با افزایش دمای قالب، توزیع اندازه سلول در طول قطعه یکنواخ تتر گردیده است.