سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی صادقی –
مرتضی عالیقدری –

چکیده:

مقدمه و اهداف: هدف اصلی بررسی کیفی آب آشامیدنی، حفظ بهداشت عمومی و سلامت مصرف کنندگان است. آبی را که می خواهیم به عنوان آب آشامیدنی استفاده نمائیم بایستی مطابق با استانداردهای موجود باشد. از آنجائیکه آب شرب روستاهای دارای خ انه بهداشت شهرستان اردبیل از منابع آبهای زیرزمینی تأمین می گردد. و نظر به اینکه دفع فاضلاب روستاهای مذکور بصورت چاه جاذب، و نیز استفاده بی رویه و غیر بهداشتی کودهای حیوانی می تواند باعث الودگی سفره های زیرزمینی گردد. لذ مطالعه حاضر به منظور تعیین میزان لیفرم آبهای آشامیدنی روستاهای تابعه شهرستان اردبیل در طول سال ۱۳۸۴ انجام گرفته است. روش اجرا: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی (Sectional Cross) بود که از هر روستای دارای خانه بهداشت شهرستان اردبیل یک نمونه آب در ما ه و مجموعاً از ۹۳ روستا، تعداد ۱۱۱۶ نمونه میکروبی در طول سال ۱۳۸۴ برداشت و ا ز نظر کل کلیفرمها و کلیفرم مدفوعی مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج حاصل به صورت m/100/MPN گزارش شده و با استانداردهای جاری شور مقایسه گردید. نتایج: نتایج نشان داد که ۰/۹۹ درصد نمونه ها دارای کلیفرم بین ۳/۱ تا ۱۰، و ۱/۷ درصد نمونه ها دارای کلیفرم بین ۱۱ تا ۱۰۰ و بقیه (۹۷/۳۱ درصد) بدون هیچ گونه آلودگی میکروبی بوده اند. همچنین فقط یک مورد (۰/۰۹ درصد) از نمونه ها آلوده به کلیفرم مدفوعی بوده است. بحث و نتیجه گیری: طبق استاندارد سازمان بهداشت جهانی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، باکتری اشریشیا کلی و هیچ نوع کلیفرم در آب تصفیه شده نبایستی یافت شود. ولی تحقیقات مشابه در سایر نقاط کشور از جمله روستاهای تابعه استان قزوین و شهرستان دماوند نشان داده که حدود ۵۰ درصد آبهای آشامیدنی روستاهای مذکور دارای آلودگی کلیفرمی بوده اند در صورتیکه در مطالعه حاضر فقط حدود ۳ درصد آبهای مورد بررسی واجد کلیفرم و غیر قابل شرب بوده و بقیه از نظر مجموع کلیفرمها و کلیفرم مدفوعی کاملاً سالم و قابل شرب می باشند. در مورد آلودگی جزئی لازم است منابع آلوده کننده احتمالی شناسایی و کنترل و نیز با کلرزنی مرتب آب شاهد تأمین و توزیع آب کاملاً سالم در روستاهای تابعه شهرستان اردبیل باشیم.