سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ضرغام مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
عبدالحسین امینی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمدرضا رضایی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

بر اساس مطالعات پتروگرافی و لاگهای چاه پیمایی سازند آسماری به ۶ زون تقسیم گردید. با توجه به مشخصات سنگ شناسی ۴ زون دارای شرایط مخزنی و ۲ زون آن فاقد شرایط تشخیص داده شد. پس از تعیین افتهای مدکور در محل چاه موقعیت آنها بر روی داده های لرزه ای سه بعدی معین گردید و با استفاده از روشهای لرزه ای افقلرزه ای آنها تعیین گردید. با توجه به تفاوت زمانی هر افق تغییرات ضخامت آن محاسبه گردید مطالعات پتروگرافی و داده های چاه پیمایی منجر به تشخیص زونهای ۲و۵ به عنوان زونهای با کیفیت مخزنی بالا شد. بررسی گسترش جانبی زونها مذکور بر روی داده های سه بعدی این دید را به ما می دهد که بیشترین ضخامت این زونها در قسمتهای شمال غرب و مرکزی میدان است.