سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی جعفری – د
فرهاد صدر – رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت وزارت بهداشت د
رضا دهنویه – دانشجوی دکتری PhD مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – کارشناس مرکز ملی تحقیقات

چکیده:

در محیط متحول ا مروزی که شاهد تغییرات بسیار سریع در حوزه های مختلف علم و فناوری و همچنین پیچیدگی و پویایی روزافزون عوامل محیطی هسیتم، تنها سازمانهایی می توانند بقاء یابند و رشد کنند که قادر به سازگاری فعال ( تعادل پویا ) با محیط پیرامون باشند تا بتوانند سریع تر، ارزان تر و اثربخش تر به تقاضاهای ارائه شده به سازمان ( نیازهای مشتری ) پاسخ دهند و بصورت مستمر کیفیت تولیدات خود را ارتقاء دهند . مبحث یادگیری سازمانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خاطر گستردگی فعالیت و سروکار داشتن با قشر عظیمی از جامعه و همچنین بدلیل خدمات و یژه ای که این سازمان ارایه می کند و نقش خاص و محوری نیروی انسانی در تولید این خدمات، دارای اهمیت و جایگاه ویزه ای است . این پژوهش بر آن است تا میزان یادگیرنده بودن ( آمادگی برای ارتقاء مستمر کیفیت ) ستاد مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را در ۵ بعد ساختار – مدیریت و رهبری – فناوری اطلاعات – منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
تعیین، و نقاط ضعف و قدرت را مشخص نماید .